Wat zeggen anderen over verpleegkunde? Evidence-Based Verpleegkunde? Verpleegkundigen?

Think4Nurses nodigt driemaandelijks iemand uit die betrokken is bij het verpleegkundig beroep om een column van maximaal 300 woorden te schrijven. De schrijvers zijn vrij hun visie op Evidence-Based Nursing, de opleiding Verpleegkunde, de huidige praktijken, enzovoort te delen.

ILSE WEEGHMANS - 03/2018

Directeur Vlaams Patiëntenplatform

 

"Verpleegkundigen staan kort bij de patiënt en voelen vaak de noden en wensen van de patiënten goed aan. Richtlijnen en guidelines, geïntegreerde zorg en zorgpaden gebaseerd op recente, wetenschappelijke informatie vormen de basis voor kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt.

 

Een volgende horde die we moeten nemen, is communiceren over deze kwaliteit van zorg. Als we zeggen dat we goede zorg leveren, mogen burgers en patiënten dat ook weten. Alleen zo kunnen we samen, in dialoog, leren hoe we de zorg van elke dag kunnen verbeteren: in woonzorgcentra, in een thuissituatie of in een ziekenhuis. Meten en verbeteren door te werken met kwaliteitscycli die publiek worden gemaakt, is daarom belangrijk.

 

Zorg gebaseerd op evidence based practice moet een warme zorg blijven. Een zorg waarin er tijd en ruimte is om de bewoner, patiënt of cliënt te zien en te luisteren naar zijn noden en bekommernissen. Zorg integreren in de levensdoelen die de patiënt zelf formuleert wordt de nieuwe uitdaging. ‘De patiënt centraal’ zal dan geen hol begrip meer zijn…"

 

Ilse Weeghmans

 

JEF ADRIAENSSENS - 09/2017

Onderzoeksleider KCE project EBP plan

 

"Evidence-Based Practice (EBP) wordt alsmaar belangrijker in de gezondheidszorg, zowel in ons Belgenland als wereldwijd. Zorgprocessen worden meer en meer georganiseerd vanuit beschikbare wetenschappelijke evidentie. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er vanuit het beleid gekeken wordt naar de kosten en de baten.

In de voorbije 10 jaar heeft EBP in België een sterke evolutie gekend. Wetenschappelijke beroepsgroepen hebben vaak op eigen initiatief middelen geinvesteerd, met het doel te komen tot betere zorg. Dit heeft als nadeel dat de samenhang van initiatieven beperkt was , evenals het bereik (impact) van een aantal iniatieven.

In juli 2016 vroeg Minister De Block aan het Federaal Kenniscentrum van de Gezondheidszorg (KCE) om een “national governance plan” uit te werken voor EBP in België, een overkoepelend bestuur van alle iniatieven, en financieringstromen. De Minister stelde (1) dat EBP in België multi-disciplinair moest uitgerold worden, (2) dat er één centraal verspreidingsplatform moest komen, en (3) dat meer energie moest vloeien naar de uiteindelijke adoptie (implementatie) van EBP kennis door de eindgebruikers. Dit was “een ambitieus plan”, mede door de krappe deadline van 30 juni 2017.

In het voorbije jaar werd enorm veel informatie samengebracht. Op basis hiervan werd een bestuursmodel ontwikkeld: een Network Administrative Organisation (NAO). Een onafhankelijke, gespecialiseerde beleidscel zal zich ontfermen over de aansturing en controle van alle management- en netwerkprocessen in de nieuwe EBP-organisatie. Ontwikkelgroepen blijven echter verantwoordelijk voor hun wetenschappelijke processen. EBP activitieiten zullen zo meer gestructureerd verlopen. En het ultieme doel van EBP – het werkelijke gebruik van richtlijnen en afgeleide producten in de praktijk – moet meer ontwikkeld worden. Hierbij zal social media en social marketing belangrijk zijn."

 

Jef Adriaenssens

 

 

ELSIE DECOENE - 03/2017

Verpleegkundig Specialist oncologie in het Oncologisch Centrum van het UZ Gent. Ondervoorzitter van de BVVS (Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten).

 

"In de gezondheidszorg van vandaag en morgen is professionalisering binnen de verpleegkunde niet meer weg te denken. Nieuwe verpleegkundige functies zoals verpleegkundig specialisten en -consulenten hebben een belangrijke rol in de vertaling van het evidence based onderzoek naar praktijkrichtlijnen en innovatieve zorginterventies. Vanuit hun doorgedreven specialisatie, hun academische opleiding en hun verworven competenties op vlak van projectmanagement, beleidsadviserend werk, onderwijs en coaching, onderzoekswerk en ethisch reflecteren dragen verpleegkundig specialisten in belangrijke mate bij om verpleegkundig (praktijkgericht)onderzoek te initiëren en uit te voeren en dit in nauwe samenwerking met andere disciplines. Verpleegkundig specialisten zijn een belangrijke brugfunctie tussen onderzoek en praktijk. Hiervoor werken ze nauw samen met gezondheidszorginstellingen, extramurale partners, hogescholen, universiteiten, beroeps- en patiëntenverenigingen en beleidwerkers. Naast het aanbieden van gespecialiseerde patiëntenzorg geven verpleegkundig specialisten en –consulenten nieuwe evidence based kennis door aan het verpleegkundig team, studenten en andere leden van het interdisciplinair team.

In het snel veranderend zorglandschap is het belangrijk dat deze nieuwe functies meegenomen worden in de nieuwe wetgeving voor de uitvoering van de gezondheidsberoepen (KB 78). Verpleegkunde is een beroep met een diversiteit aan verschillende functies welke net door hun complementariteit de patiëntenzorg en de interdisciplinaire samenwerking ten goede komen

.

De recent opgerichte Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS) steunt het initiatief think4nurses ten volle. Samen worden onderzoeksresultaten op een laagdrempelige wijze verspreid zodat een veilige en kwaliteitsvolle patiëntenzorg gewaarborgd kan worden."

Elsie Decoene

DIRK DE WACHTER - 12/2016

Psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de K.U.Leuven, campus Kortenberg. Opleider en supervisor in de gezinstherapie in verschillende centra in binnen- en buitenland.

 

"De verpleegkundige is de hoeksteen van de indrukwekkende koepel die de geneeskunde vandaag vormt.

Zonder de rechtstreekse menselijke blik ontaardt de zorg in een steriele technologie waarin procedures hol voorop staan.

 

De verpleegkundigen vormen de stoottroepen van de goede zorg door hun cruciale aanwezigheid in de tussentijd : voor of na de 'ingreep', bij afscheid en afwezigheid van bezoek, in de momenten van verdriet en kwaadheid , schaamte en spijt. Het meest toont zich deze noodzaak in momenten van uiterste kwetsbaarheid, waarbij nabijheid, aanraking, fluistering en stilte in alle gewoonheid heersen.

 

Specifiek in de Geestelijke Gezondheidszorg betekent dit een contact zonder diagnostisch stigma, zonder strategisch plan, maar een wezenlijke terugkeer naar het aangezicht van de unieke mens die hulp vraagt. De verpleegkundige kan door zijn nabijheid de waardigheid van de patiënt bewaken in een normaliserend contact dat begeesterend werkt. In deze ontwapenende ontmoeting ontstaat een bezieling en een bewogenheid die de wezenlijkheid uitmaakt van alle zorg."

 

Dirk De Wachter

MAGGIE DE BLOCK - 05/2016

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

 

"We kenden de voorbije decennia een razendsnelle evolutie in de gezondheidszorg en geneeskunde. Eén basisprincipe blijft overeind: dat iedere professionele zorgverlener in staat moet zijn een kritische wetenschappelijke reflectie uit te voeren. In de basiscompetenties van verpleegkundigen is immers opgenomen dat ze zelfstandig een verpleegkundige diagnose kunnen stellen, maar ook de kwaliteit van hun zorgen analyseren.

In mijn beleid zit ‘Evidence Based’ sterk verankerd. Zo beoog ik dat eigen beleidsbeslissingen gestoeld zijn op evidentie (terugbetalingen waarbij een meerwaarde bewezen is bijvoorbeeld), maar tevens dat Evidence Based Practice zijn weg kan vinden tot aan het bed van de patiënt. Dit betekent dat we ook wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkunde dichter bij de praktijk willen brengen met als direct doel: de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Evidence Based Practice heeft als doelstelling om wetenschap toegankelijk te maken en zo de kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk te overbruggen. Nu gebeurt al vrij veel door lovenswaardige, maar te losse en gefragmenteerde initiatieven. Als we geïntegreerde zorg nastreven, moeten we ook een maximaal geïntegreerd beleid hanteren, niet alleen voor de (huis)artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten, maar voor alle professionele zorgverleners, met aandacht voor interdisciplinaire samenwerking."

Maggie De Block

PATRICIA CLAESSENS - 09/2016

Opleidingsdirecteur Verpleegkunde van de Arteveldehogeschool

 

"In een gezondheidszorg die gekenmerkt wordt door een continue, snelle evolutie, een streven naar kwaliteitsvolle zorg in complexe contexten en een drive voor innovatie en creativiteit, is er nood aan sterke, kritische, onderzoekende professionals die gericht zijn op levenslang leren. Zich als verpleegkundige blijvend de vraag stellen of datgene wat we doen goed is, is de essentie van evidence based werken. Hiertoe is de afstemming van zorg op de individuele patiënt, de context en evidence based richtlijnen cruciaal.

 

Het tot stand brengen van deze speurende houding bij verpleegkundigen vraagt een opleiding die onderwijsactiviteiten laat samengaan met onderzoeksactiviteiten en die studenten actief betrekt bij deze activiteiten. Onderwijs aanbieden vanuit een continue reflectieve houding stimuleert de ingesteldheid van levenslang en onderzoekend leren als sleutelement van deze onderzoekende houding.

 

Studenten leren in deze contexten hun eigen handelen kritisch te evalueren, op onderzoek gebaseerde zorg te verlenen en relevante methodieken in te zetten. Autonoom handelen in complexe en sterk wisselende omgevingen verlopen hierdoor vlot en het nemen van initiatief en medeverantwoordelijkheid worden eigen gemaakt.

 

De verankering van onderwijs, onderzoek en dienstverlening draagt niet alleen bij tot het professionaliseren van het docententeam en het werkveld, het zet vooral in op het opleiden van toekomstige professionals die ‘willen begrijpen, willen weten, willen delen, willen bereiken en vooral kritisch willen zijn’."

 

Patricia Claessens

 

THINK4NURSES VZW 2018